Home / News / Wacky is coming to Vietnam

Wacky is coming to Vietnam

Wacky – The Magic Worm.
Is coming to Vietnam for the first time. He will be arriving and available at local stores right after the Chinese New Year 2014. Watch this site for updates on where to buy Wacky.

If you are looking for Wacky Worm in the Philippines – please click here

Wacky – sâu ma thuật.
Được đến Việt Nam lần đầu tiên. Anh sẽ đến và có sẵn tại các cửa hàng địa phương ngay sau Tết năm 2014. Xem trang web này để cập nhật về nơi để mua Wacky.